สมาชิกของสมาคม

สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท

  1. สมาชิกสามัญ บุคคลผู้มีอาชีพเป็นหมอนวดไทย ผู้มีใบอนุญาตเป็นหมอนวดแผนไทย
  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

สมาชิกวิสามัญได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มิได้เป็นหมอนวดแผนไทยแต่ประกอบอาชีพอยู่ในสำนักงานหรือราชการรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ