ชื่อสมาคม

สมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย  มีอักษรย่อว่า สจอ. และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Charawi Association for the Conservation of Thai Massage มีอักษรย่อว่า  CCM

ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ 11 ซ.รามคำแหง 118 แยก 33-4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของสมาคม

  1. เพื่อเป็นองค์กรในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมตลอดจนการสร้างสรรค์และ ธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของหมอนวดไทย
  2. ยกระดับมาตรฐาน และส่งเสริมวิทยาฐานะแห่งอาชีพหมอนวดไทย
  3. เพื่อส่งเสริมงานหมอนวดไทย ให้เป็นวิชาชีพเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอันจะเป็น การเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณแห่งอาชีพหมอนวดไทย
  4. ส่งเสริมสามัคคีธรรม และภราดรภาพ รวมทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือและประสานงานกับสมาชิกและองค์กรอื่นเพื่อดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก หรือสังคมในส่วนรวม