คณะกรรมการสมาคม

นาย พิทักษ์ โยธา
นายกสมาคม

นาย พิทักษ์ โยธา
นายกสมาคม

นาย พิทักษ์ โยธา
นายกสมาคม

นาย สุรกนก ดำริห์การ
กรรมการ

นางสาว อำไพ วิชาโหง
กรรมการ

นาง กชกร โมราศิลป์
กรรมการและเหรัญญิก

นางสาว ประภัสสร ถนอมวงค์
กรรมการ

นาง แสงเดือน จิระ
กรรมการ

นาย ศุภกิตติ์ ติสันโต
กรรมการและเลขานุการ

นาย สุรศักดิ์ ศรีแจ่มพัน
กรรมการ

Message us