ธรรมเนียบ

สมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย

นาย พิทักษ์ โยธา
นายกสมาคม

นางสาว จารวี ติสันโต
อุปนายก คนที่ ๑

นาง ศิริประภา ชูสุวรรณ
อุปนายก คนที่ ๒

นาย สุรกนก ดำริห์การ
กรรมการ

นางสาว อำไพ วิชาโหง
กรรมการ

นาง กชกร โมราศิลป์
กรรมการและเหรัญญิก

นางสาว ประภัสสร ถนอมวงค์
กรรมการ

นาง แสงเดือน จิระ
กรรมการ

นาย ศุภกิตติ์ ติสันโต
กรรมการและเลขานุการ

นาย สุรศักดิ์ ศรีแจ่มพัน

กรรมการ