นวดไทยพื้นฐาน จบหลักสูตรเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 63 อ.สุรศักดิ์ ศรีแจ่มพัน