1. นาง อรสิริญชนา ชวโรจน์สิริกุล
2. นาง ณัฐติกานต์ ภูมิบุตร
3. นางสาว รวี เลิศชัยสมบัติ