1. นาง ชฎาพร แว่นสุวรรณ์
2. นาง ปัณจภรณ์ พลาชยะ
3. นางสาว ชรัณยภัทร์ ธัญญ์วรวิทย์
4. นางสาว อนงค์ อุ่นใจจิน
5. นาย ภูชิชย์ จีปน
6. นางสาว สลิลรัตน์ เงางามรัตน์
7. นางสาว อัมพาพร หลักเรืองทรัพย์
8. นางสาวบุษยา อรุณรัตนา
9. นางจันทรา ฐานิตสรณ์
10. นางสาวประวีณา ชมชัย
11. นางละออง โสภิณ
12. นางสาว ดวงจันทร์ อ่อนเงิน
13. นาย ณัฐรัฐ รานอก
14. นางสาว ละเอียด ปานเนียม
15. นางสาววรรณา บุญจวบ
16. นาง ณัฐติกานต์ ภูมิบุตร
17. นางสาว ชุติภัทร ปิ่นทอง
18. นาย องอาจ เศรณีวิจัยกิจการ
19. นางสาว ธนัชฐา ขอสืบ
20. นางสาวนาถชนก สัตยากูล
21. นางสาว วรารัตน์ แซ่ลิ่ม
22. นางสุกัญญา ชนะกิจพิทักษ์กุล
23. นางสาว สุจินตนา สีสัจจา
24. นางสาว ปิยะดา มะยม
25. นางสาว เปรมศิริ ลับไธสง
26. นางสาว ณัฐกฤตา มะทสึดะ
27. นางสาว นิตยา บุตรมงคล
28. นางสาว ปภาดา แย้มศรี
29. นางสาว นันท์นภา ศรีวอุไร
30. นางสาว กชกร วิชัยเกษ
31. นาง จันทรา ฐานิตสรณ์
32. นางสาวบุษยา อรุณรัตนา
33. นางสาว สุนิศา แสนประเสริฐ
34. นางสาว สุจินตนา สีสัจจา
35. นางสาว นันทนา สามทองกล่ำ
36. นางสาว ทิพา มีเขม
37. นางสาว อารีย์ ทรัพย์วิลาวรรณ
38. นางสาว ภัทรวดี มีสิทธิ์
39. นางสาว กชกร วิชัยเกษ
40. นางสาว จุฬาภรณ์ อายุยืน
1. นางสาว สุรีย์รัตน์ คงสุวรรณ์
2. นางสาว เบ็ญนุช สร้อยโมรา
3. นางสาว ปิยะฉัตร อินทรา
4. นางสาว พิมพ์ใจ ทวีจิตร
5.นางสาว รุ่งทิวา จันทร์เพ็ญ
6. นางสาว กัลยากร รัศมีมาลา
7. นาง ญาณามาศ พรหมภักดี
8. นางสาว ประณัยยา แสนทอง
9. นางสาว มลิวัล แสงภักดี
10. นาง ณัฏฐ์ณภัทร กิจพิทักษ์
11. นางสาว ณัฐติณีจรรยา สุทธิวงศ์
12. นางสาว ลัดดาวรรณ สกุลทอง
13. นางสาว ภัทรวดี ขันคำ
14. นางสาว มุกดา จันทร์มูล
15. นางสาว ฉวี สีลา
16. นางสาวฐิติรัตน์ ยาคำ
17. MISS SOPHEAP MORN
18. นางสาว เพ็ญพัฒน์ ตรีโอษฐ์
19. นาง ธัญญลักษณ์ ปิงผล