1. นาง รภัทร โสภณกุลนนท์
2. นางสาว ณัฐกฤตา มะทสึดะ
3. นางสาว ศศมน ศรีสงคราม
4. นางสาว ชยกร หนูสังข์
5. นาง อมรา ศรีจันทร์
6. นางสาว ลัดดาวรรณ สกุลทอง
7. นางสาว จิราภา บุญทรงฤทธิ
8. นางสาว สมหวัง จันทร์ทา
9. นางสาว มาลินี ทองหยวก
10. นางสาว เปรมศิริ ลับไธสง
11. นางสาว ภัคจิรา พอกประโคน
12. นางสาว กมนทรรศน์ กาเกตุ
13. นางสาว ณัฐติณี จรรยาฤทธิวงศ์