1. นางสาว จิรสุดา จันรอง
2. นางสาว เจนจิรา แซ่ใช้
3. นางสาว น้ำฝน มั่งมูล
4. นางสาว ธิดารัตน์ ชื่นรส
5. นางสาว ภัทรวดี มีสิทธิ์
6. นาย ภูชิชชย์ จีปน
7. นางสาว พรทิพย์ สังกรณีย์
8. นางสาว สัญญา ศิริธรรม
9. นางสาว หทยา ศิริธรรม
1. นาง ฐิติพร วงศ์ภัคดี
2. นางสาว นภัสกร วงศ์กิจเจริญกูล
3. นางสาว ณปภัช จุลศรีสำโรง
4. นางสาว นริศรา นนทะวงษ์
5. นางสาว สายทอง วิชาราช
6. นาย ชาลี ชีวศรีพฤฒา
7. นางสาว สมพร มิ่งขวัญ
8. นางสาว พิมพ์ แซ่ชู
9. นางสาว อริสรา น้อยใหญ่
10. นางสาว จิตรา อภิหิรัญวงศ์
11. นางสาว ศุภนุช สัญญารัตร
12. นางสาว เกศรา เดชพันธ์
1. นางสาว โชติกา สุวรรณกุล
2. นางสาว นลินธรณ์ ชาติหิรัณย์ชัย
3. นางสาว ศิรินาถ หมอนเมือง
4. นางสาว ยุวดี กลิ่นหอม
5. นางสาว อภิญญา มละโยธา
6. นาง ณัฐนิชา ฐานิตสรณ์
7. นางสาว วราภรณ์ อิ่นแก้ว
8. นาง เกศสุดา พลนอก
9. นาง สุพิชชา ยามากุจิ