1 น.ส. สิริกร ขอเชิญกลาง
2 น.ส. กัญญาณี เสือคุ่ย
3 น.ส. เพ็ญ สมจิตร
4 นาง ปพิณญา กลางถิ่น
5 น.ส. ประเทือง ปิ่นแก้ว
6 น.ส. ชาลิสา ชัยเลิศ
7 น.ส. นันทนา สามทองกล่ำ
8 น.ส. สายฝน อนุกูล
9 นาง ราตรี พิมบุบผา
10 นาง กมลวรรณ ศรุตานนท์
11 น.ส. สุกัญญา ทานา
12 น.ส. เปรมศิริ ลับไธสง
13 น.ส. ดวงกมล ใจรังษี
14 น.ส. ศิริจันทร์ บุญล้อม
15 นาง อมรา ศรีจันทร์
16 น.ส. หนูแพง ยาสิงห์ทอง
17 นาง อรณัชชา วงษ์จำปา
18 น.ส. วันทนีย์ ธัญพรมีสี
19 นาย ณฐรัฐ รานอก
20 นาง ณัฐติกานต์ ภูมิบุตร
21 น.ส. ชลิดา ศิลปการกุศล
22 นาง อุบล นาคนิล
23 น.ส. ชุติภัทร ปิ่นทอง
24 นาง อารีวรรณ เสียงกลม
25 น.ส. อรพรรณ ไทยกำธร
26 น.ส. อรทัย รวยสมปอง
27 น.ส. ภิชาภัช อธินาถกุลชญา
28 น.ส. ธนิสานันท์ พันธ์ปอศรี
29 น.ส. ดวงฤทัย ทิพย์อักษร
30 น.ส. ณัฐนันต์ หงส์วิลัย
31 น.ส. กานดา โมกหอม
32 นาง สุพรรณี ปานเจริญ
33 นาง เบญชญา สาริบุตร
34 น.ส. ประพาภรณ์ ทิพย์พนม
35 น.ส. ยุรันย์ดา ช่อระกำ
36 น.ส. ชนนิศา มูลเนียม
37 นาง ภาลินี อิ่มพงษ์
38 น.ส. รุ่งฟ้า ไชยยา
39 นาง กิ่งการ สนธิ
40 นาง ไอริน แข็งข้อ
41 น.ส. จุราพร อายุยืน
42 นาง กัญญา ศักดิ์นูญ
43 นาย ธนาภพ พสุนนท์
44 น.ส. นงนุช สติดี
45 นาง ละออง โสภิณ
46 น.ส. อภิญญา ทรัพย์มาก
47 นาย อภิวัฒน์ เวียงคำ
48 น.ส. พรประภา รังวัด
49 น.ส. เสน่ห์ พิพัฒน์
50 น.ส. ปานกนก รักนุ้ย
51 น.ส. วนพรรณ พรมมา
52 น.ส. กัลยา ทองแท้
53 น.ส. ณัฏฐ์ฑาริญา ฐิตินันท์ฐาวรกูล
54 น.ส. นิรฐา แสงมณีขจร
55 น.ส. นวลจันทร์ นิกรพันธ์
56 น.ส. ชนิดา แสงอุไร
57 น.ส. อณัญญา พิพิธภัณฑ์
58 น.ส. ณัฏฐ์ฌาสิริ นมัสการ
59 น.ส. มัลลิกา บัวแย้ม
60 น.ส. สุนิศา แสนประเสริฐ
61 นาง ชรินทิพย์ ไอราฮิม
62 น.ส. เพชรรัตน์ ศิลาวัลย์
63 น.ส. เบ็ญนุช สร้อยโมรา
64 น.ส. จิดาภา ฮวดพรม