1. นาย องอาจ เศรณีวิจัยกิจการ
2. นาง ชัญญาพัทธิ์ วันโนนาม
3. นางสาว รวี เลิศชัยสมบัติ
4. นางสาว เกศรา เดชพันธ์
5. นางสาว อิสรีย์ พุดสีเสน
6. นางสาว ดาหวัน ขาวมา
1. นางสาว สมาน ต่อซอน
2. นางสาว จิรประภา คมกล้า
3. นางสาว ณัฐชนก ชมสีบาย
1. นางสาว กัญญาภัค จารย์พรมมา
2. นาง ยศทอง ยศทำมา
3. นางสาว วิภารัตน์ โปนา
4. นางสาว ปริยาภรณ์ จรรยา
5. นาง พรเพ็ญ รอดชูแสง
6. นางสาว ละมัย มิสาทา
7. นาง บุษบา ทรงศิริ
1. นางสาว เฌออัณณ์ อัณณ์กุลทัศน์
2. นางสาว สุภาพร พลวี
3. นางสาว ญาณัท มีมาก
4. นางสาว ณัฐพร ถิระโคตร
5. นางสาว จริยา หลักศิลา
6. นางสาว ณัฐณิชา บัวคำ
7. นางสาว สินทรา คำใบ
8. นางสาว ณิชชยา เหมือนอิน
9. นาง ชลธิชา พวงพัวพันธ์
10. นางสาว รุจิรดา กาบเเก้ว
11. นางสาว เกณิกา จันทร์หอม
1. นางสาว วราภรณ์ บุญรักษ์
2. นางสาว วรรษภร ระธะวงศ์
3. นางสาว พิชญ์สินี ศิรบุญเจริญ
1. นางสาว แพรวพรรณ สุขรอด
2. นางสาว ปวันรัตน์ สุวรรณเลขกิจ
3. นางสาว บุญเรือน พินิชสอน
4. นางสาว ณัฐกฤตา มะทสึดะ
5. นางสาว ภิชาภัช อธินาถกุลชญา
6. นางสาว ประภาดา พิชิตดัสกรกุล
7. นางสาว ปราณี สุวรรณกุล
8. นางสาว ธนันรดา มณีวงษ์
9. นางสาว รมย์นลิน เสถียรธีรกร
10. นางสาว อัปสร ไวยศรีแสง
11. นาง เพียรวิภา ใจพระวังค์
12. นางสาว ธนัญญา อุปลัด
13. นางสาว วันเพ็ญ ศรีภูงา