รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “นวดกษัย”
จบหลักสูตรเมื่อ 28 ธันวาคม 2566
วิทยากร นางสาว รวินท์นิภา ศักดิ์รัชชานนท์