รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “นวดกษัย”
จบหลักสูตรเมื่อ 6 กรกฎาคม 2566
วิทยากร อ. รวินท์นิภา  ศักดิ์รัชชานนท์

นำการสอนโดย

นางสาว วรินท์นิภา  ศักดิ์รัชชานนท์

ณ ร้านจารวี นวดเพื่อสุขภาพ สาขา 2