รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “นวดกษัย” วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2566

นำการสอนโดย

นางสาว รวินท์นิภา  ศักดิ์รัชชานนท์

ณ ร้านจารวี นวดเพื่อสุขภาพ สาขา 2